Koliko treba matici da se oplodi

Takva matica će kasnije nesti samo neoplođena jajašca iz kojih će se leći samo trutovi (partenogeneza). Zdrava i oplođena matica nese. Oplođena matica polaže jaja u ćelije saća. Kada se košnica otvori sa namerom da se nađe matica, ne treba upotre-bljavati. Prilikom parenja matice s trutom ne zbiva se istovremeno i oplodnja jajeta.

Muške spolne stanice, koje su trutovi.

Kako zamijeniti i dodati maticu

Koliko treba matici da se oplodi

Ukoliko se za bagremovu pašu žele imati maksimalno razvijena društva treba podatke merenja na svijim. U roku od 6-12 meseci, ako je nedovoljno oplođena ;. Tijekom parenja ne događa se istovremeno i oplodnja jajeta. Obično u avgustu kada se sklone polunastavci sa košnica počinjem sa zamenom, to radim na dva načina zavisi koliko matica dodajem i za koje vreme moram da. Matica se rađa iz oplođenog jajeta, a da li će opstati zavisi do prehrane. Njihova je jedina zadaća oplodnja matice. U koliko se pojavi druga treba je odmah uklupčati i ugušiti.

U slučajevima kada pčele u košnici uzgajaju novu maticu.

15 nevjerovatnih činjenica o pčelama (+ kako pčele razvijaju

Koliko treba matici da se oplodi

Iz oplođenih se jajašaca legu pčele radilice, dok se iz neoplođenih legu trutovi. Pčele radilice razvijaju se iz oplođenim jaja, koja matica snese u radiličko saće. S druge strane, suvremena košnica treba omogućiti i pčelaru lakše.

Umjetna oplodnja, poznata je u pčelarstvu po tome da se matica oplođuje instrumentalnom oplodnjom i koja kao praksa polako dobija. O kvalitetu takve matice bi se dalo razgovarati. Prisustvo jaja i mladih larvi u zajednici odaje utisak da je prisutna i oplođena matica. Bez obzira koliko dugo je zajednica bila bez matice i kakva je. Matica trutuša nosi samo neoplođena jaja iz kojih se razvijaju trutovi.

Pčele zato proširuju radiličke ćelije koliko mogu i tako deformišu radiličko saće. Ako je loše vreme duži vremenski period matica prestari i oplodnja više. Trutovnjaču treba ubiti, a zaleženo saće, ako ga je više od jednog okvira, treba. Ne oplodi li se matica radi lošeg vremena za vrijeme od 6 tjedana, to u tom. Matica i pčele radilice rađaju se iz oplođenih jaja, a trutovi iz neoplođenih.

Biološki zadatak im je oplodnja matice, čime se omogućavaj nastavak vrste. U toku miliona godina, koliko pčela, kao jedinka postoji, od insekta koji je živeo. Dodavanje matica vrši se i novoformiranim rojevima, zatim kada iz.

Društvo kome se dodaje matica treba da ima odgovarajuće rezerve meda i polena.

Matica kao faktor produktivnosti

Koliko treba matici da se oplodi

Ukoliko smo sve uradili kako treba matica će za to vrijeme početi nositi, lažne. Otkud ogromne razlike imeđu radilica i matice ako se radi o dvije genetski. Da bi zajednica funkcionisala normalno, u njoj mora biti zdrava, oplođena matica, te određen broj radilica i trutova. Radilice i trutovi, jasno je, rađaju se iz jaja koje matica polaže u radiličke. Treba pustiti pčelama da same urade započeti posao. Ako zaključite da se radi o matici trutuši, treba je naći i ubiti.

Mada, uvek moramo imati na umu da je lanac jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Ovde nećemo moći da se pozabavimo tehnologijom odgajanja matica, ali ćemo. Treba učiniti sve što je u našoj moći kako bi ih učinili što kvalitetnijim. Kada su pašne prilike dobre i košnica se popuni velikim brojem mladih pčela. Te ih obilježiti iz kojih ćemo društava uzimati pčele i koliko od kojeg društva.

Koliko jak nukleus napraviti, odnosno koliko legla i meda treba staviti, ovisi o očekivanim. Laka proizvodnja matica za svoje potrebe, na veoma jednostavan način. Ima li neko predstavu šta se desilo sa maticom iz otvorenog matičnjaka.